Konkurs wiedzy o bydgoskim wioślarstwie w latach 1920-2014

7 marca br., w sobotę o godz. 11.00 odbędzie się w siedzibie LOTTO-Bydgostia przy ul. Żupy 4 w Bydgoszczy „Konkurs wiedzy o bydgoskim wioślarstwie w latach 1920-2014”.
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O BYDGOSKIM WIOŚLARSTWIE W LATACH 1920-2014

Konkurs odbędzie się w dniu 7 marca (sobota) 2015r. o godz. 11.00
w siedzibie LOTTO-Bydgostia przy ul. Żupy 4 w Bydgoszczy

I. CEL

1. Celem konkursu jest popularyzacja sportu wioślarskiego wśród młodzieży.

2. Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.

II. TEMATYKA
Historia bydgoskiego wioślarstwa w latach 1920-2014.

III. ORGANIZATORZY i ZGŁOSZENIA
Organizatorem konkursu jest Porozumienie ,,Bydgoskie Wioślarstwo”.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres emaila kontakt@wioslarstwo.bydgoszcz.pl do dnia 6 marca br. (piątek) do godz. 20.00.
Podać należy następujące dane: imię i nazwisko oraz szkołę.

IV. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Pytania przygotowuje Organizator.

2. Konkurs składać się będzie z dwóch części:
a) pisemnej – 30 pytań (eliminacje), czas 15 minut
b) ustnej – do części finałowej konkursu awansuje trzech najlepszych uczestników z największą liczbą punktów z eliminacji,

3. Punkty zdobyte w eliminacjach będą zaliczane w finale.

4. Czas na odpowiedź 20 sekund.
W finale każdy z trzech uczestników będzie odpowiadać kolejno na trzy pytania:
– pierwsze pytanie za 1pkt,
– drugie pytanie za 3 pkt,
– trzecie pytanie za 5 pkt.
Każdorazowo z pakietu 10 pytań (za 1pkt, 3 pkt, 5 pkt) pierwszy odpowiada uczestnik, który zajął trzecie miejsce w części pisemnej, jako drugi odpowiada uczestnik, który zajął drugie miejsce w części pisemnej, jako trzeci odpowiada uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w części pisemnej.

5. Nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu będzie czuwała Komisja, składająca się z osób reprezentujących Organizatora.

6. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników w finale konkursu uzyska taką samą liczbę punktów (dotyczy tylko miejsc I-III) to wówczas o wyższym miejscu będą decydować dodatkowe pytania ustne.

VI. W CELU UŁATWIENIA PRZYGOTOWANIA SIĘ DO KONKURSU PODAJEMY KILKA WYBRANYCH STRON INETRNETOWYCH O TEMATYCE WIOŚLARSKIEJ:

1.Strony internetowe bydgoskich klubów wioślarskich:
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – www.btw.bydgoszcz.pl
Bydgoski Klub Wioślarek – www.bkwbydgoszcz.pl
Zawisza Bydgoszcz – www.zawisza.bydgoszcz.pl
LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz – www.bydgostia.org.pl

2.Strony internetowe wikipedia o bydgoskim wioślarstwie: Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Bydgoski Klub
Wioślarek, Zawisza Bydgoszcz, LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, Przystanie wioślarskie w Bydgoszczy.

VII. NAGRODY
Triumfatorzy (miejsca I-III) konkursu wiedzy o ,,BYDGOSKIM WIOŚLARSTWIE W LATACH 1920-2014” otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast za miejsca IV-X dyplomy i upominki.

OGRANIZATOR: Porozumienie ,,Bydgoskie Wioślarstwo”