Porozumienie

Porozumienie
bydgoskich klubów wioślarskich
pod nazwą
„BYDGOSKIE WIOŚLARSTWO”

Uczestnicy Porozumienia zamierzają dołożyć szczególnych starań w promowaniu sportu wioślarskiego, a w szczególności wizerunku Bydgoszczy jako stolicy polskiego wioślarstwa.

Ponad 100-letnia historia rozwoju wioślarstwa w mieście nad Brdą, liczebność klubów i osób uprawiających wioślarstwo oraz najwyższe osiągnięcia sportowe, zarówno w historii, ale szczególnie współcześnie w pełni uzasadniają aspiracje środowiska bydgoskich wioślarek i wioślarzy do traktowania tej dyscypliny w sposób szczególny.

Uczestnicy Porozumienia zamierzają współpracować w ramach porozumienia na zasadach partnerskich nie wykorzystując efektów tych działań dla swoich korzyści z pominięciem pozostałych klubów. Taka postawa nie przeszkodzi w sportowej rywalizacji podczas regat i zawodów.

1. Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy następującymi Bydgoskimi Klubami Wioślarskimi:
a) Bydgoski Klub Wioślarek
b) Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
c) Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia Bydgoszcz
d) CWZS Zawisza Bydgoszcz – Stowarzyszenie Wioślarskie

2. Cele Porozumienia
a) współpraca uczestników Porozumienia w zakresie promocji wioślarstwa bydgoskiego na arenie Polski i poza granicami kraju,
b) podejmowanie nowych inicjatyw w formie zawodów, imprez, spotkań, konkursów, itp., których celem będzie zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania wioślarstwa,
c) opracowywanie wspólnej strategii i współpraca w działaniach podnoszących rangę i pozycję wioślarstwa wśród mieszkańców Bydgoszczy.

3. Działania, które uczestnicy Porozumienia będą podejmować dla osiągnięcia zakładanych celów:
a) stworzenie marki „Bydgoskie Wioślarstwo” i sygnowanie nim wszystkich działań w ramach Porozumienia oraz materiałów reklamowych wydawanych przez uczestników Porozumienia, a także umieszczenie jej w siedzibach i na przystaniach uczestników Porozumienia,
b) prowadzenie strony internetowej przedstawiającej uczestników Porozumienia i prezentującej działania podejmowane w celu osiągnięcia celów Porozumienia,
c) organizacja imprez w formie rywalizacji sportowej na wodzie i na ergometrach z przeznaczeniem dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Wtorki wioślarskie”,
d) koordynacja i intensyfikacja działań wizerunkowych w czasie imprez rekreacyjnych i sportowych, które dzieją się w przestrzeni publicznej, a których organizatorem jest Miasto Bydgoszcz, związki sportowe, itp.,
e) organizacja przedsięwzięć medialnych takich jak konferencje prasowe, patronaty medialne, itp.

4. Uczestnicy Porozumienia powołują Radę Przedstawicieli Bydgoskich Klubów Wioślarskich, w skład której wchodzą Prezesi wszystkich klubów, lub osoby przez nich upoważnione. Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę Przedstawicieli w sprawach określonych w pkt.5 są podejmowane jednogłośnie.

5. Do uprawnień Rady Przedstawicieli Porozumienia należy:
a) wyznaczenie koordynatora Porozumienia, którego zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami porozumienia,
b) ustalenie rocznego harmonogramu działań podejmowanych wspólnie przez uczestników Porozumienia. Harmonogram działań na rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia,
c) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów zawodów wioślarskich wspólnie organizowanych przez uczestników Porozumienia,
d) rozwiązywanie wszelkich spraw organizacyjnych i innych – powstających przy realizacji przyjętych działań.

6. Uczestnicy Porozumienia w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć, działań wizerunkowych posługiwać się będą symboliką graficzną, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

7. Uczestnicy Porozumienia wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich logotypów w celu realizacji Porozumienia.

8. Partnerem Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” jest Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Fundacja „Wygrać Marzenia”. Fundacja w zapisach statutowych zobowiązuje się do „podejmowania i wspierania działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, szczególnie sportu wioślarskiego”. Działanie to jest zbieżne z celami niniejszego Porozumienia.

9. Na zmianę zapisów niniejszego Porozumienia konieczne jest jednogłośne wyrażenie zgody wszystkich uczestników Porozumienia.

10. Porozumienie jest ważne z dniem podpisania – 11.03.2013 roku i obowiązuje na czas nieokreślony. Każdy z uczestników Porozumienia może je wypowiedzieć w dowolnym czasie.